Jste spíše Oheň, nebo Hráč? Seznamte se s oblíbenými HR typologiemi osobnosti

Jste spíše Oheň, nebo Hráč? Seznamte se s oblíbenými HR typologiemi osobnosti

Zuzana Hübnerová 17. bře 2020 8 min

S vyplňováním nejrůznějších testů či zodpovídáním osobních otázek se potkají během své kariéry snad všichni uchazeči o práci. Recruiteři si totiž rádi v rozhodování pomáhají typologiemi. V odpovědích na sebe zájemce o práci může nevědomky prozradit, zda je spíše dominantní vůdce, nebo introvertní analytik. Zda ho motivuje spíše uznání a pochvala od kolegů, nebo finanční odměny a pestrá nabídka benefitů. Víte, co je MBTI, DiSC nebo živlová typologie? A jak vám mohou pomoct v rozvoji či v sestavení ideálního týmu? Seznamte se s oblíbenými HR typologiemi.

MBTI

Co to je?

MBTI (Myers Briggs Type Indicator) typologie odkazuje ke jménům autorek Kathariny Cook Briggsové a její dcery Isabely Briggsové Myersové. Ty vyšly z práce zakladatele analytické psychologie Carla Gustava Junga a vytvořily typologii sestavenou ze čtyř základních dimenzí. Předpokládaly, že lidé mají při výkladu okolního světa a svých zkušeností určité preference. Tyto preference pak ovlivňují jejich reakce, motivace, silné i slabé stránky. V rámci čtyř základních dimenzí pak Briggsová a Myersová identifikují čtyři základní temperamenty. Dohromady tak test umí rozpoznat šestnáct osobnostních typů.

Jak to funguje?

Briggsová s Myersovou rozlišují čtyři základní dimenze, kde se přikláníme vždy spíše k jedné z polarit:

1. Jak vnímáme prostředí (někteří autoři uvádí i otázku Kde získáváme energii)?
Zde rozlišují kategorie extraverze (E) a introverze (I).

2. Jak získáváme informace?
Buď smysly (S), nebo intuicí (N).

3. Jak informace zpracováváme (neboli podle čeho se rozhodujeme)?
Můžeme být spíše racionální typy rozhodující se myšlením (T), nebo lidé rozhodující se na základě pocitů (F).

4. Jak si organizujeme život?
Preferujeme buď spíše usuzování (J), nebo vnímání (P).

Pokud tedy uvidíme u někoho zkratku, například INTJ, víme, že je spíše introvertní, intuitivní, s příklonem k myšlení a strukturovanému rozhodování. Autorky přidávají i čtyři základní temperamenty, ze kterých různými kombinacemi předchozích dimenzí vznikají podkategorie.

• Strážci či ochránci
Lidé mající dominantní smyslové vnímání (S) spolu s usuzováním (J). Popisují se jako systematičtí, logicky myslící, spolehliví a předvídatelní. Mají silný smysl pro zodpovědnost, rádi dohlíží na chod věcí a udržují tradice. Jedince se SJ temperamentem Briggsová a Myersová dělí na ESFJ – Pečovatel, ISFJ – Ochránce, ESTJ – Strážce a ISTJ – Správce.

• Hráči
Tito lidé kombinují smysly (S) a vnímání (P). Hráči žijí teď a tady. Vyhýbají se závazkům a poutům, vyhledávají volnost a nezávaznost. Stejně tak neradi hrají podle pravidel a nařízení. Umí se rychle přizpůsobit, takže zvládají i krizové situace. Jsou impulzivní, potřebují stále akci. Mívají uměleckého ducha. Lidé se SP temperamentem se podle MBTI dále dělí na ESFP – Bavič, ISFP – Skladatel, ESTP – Dobyvatel a ISTP – Řemeslník.

Jste ochránce, idealista, nebo snílek? Napoví MBTI. Zdroj: Pixabay

• Idealisté
V idealistech se snoubí intuice (N) s cítěním (F). Jsou proto velmi zdatní v komunikaci a jednání s ostatními lidmi. Jsou rození diplomaté se silně vyvinutou empatií. Chtějí po sobě na světě něco zanechat. Neustále tak hledají svoji podstatu i vyšší ideály. Mají rádi drama, velká gesta a nevadí jim vyčnívat. Důležitý je pro ně prožitek. I proto jsou často přelétaví, snadno se nadchnou pro nové věci a i ve špatném umí vidět něco dobrého a možnou příležitost. Do tohoto temperamentu MBTI řadí ENFJ – Učitel, INFJ – Umělec, ENFP – Optimista a INFP – Snílek.

• Racionálové
U racionálů najdeme dominantní intuici (N) a myšlení (T). Je pro ně charakteristická snaha věci pochopit a proniknout až do jejich podstaty. Nemají problém uchopovat svět okolo v podobě abstraktních konceptů. V práci jsou koncepční, zvládají i komplexnější problémy a rádi řeší nové výzvy. Oceňují funkcionalitu a nesnáší chyby. Orientují se spíše na budoucnost, smýšlejí analyticky a jsou pracovití. Na ostatní ovšem mohou působit necitlivě a netrpělivě. Lidé s NT temperamentem se podle MBTI dále dělí na ENTJ – Leader, INTJ – Analytik, ENTP – Vizionář a INTP – Vědec.

Pokud ovládáte angličtinu, můžete si vyzkoušet základní test zdarma.

DiSC

Co to je?

Typologii vytvořil William Moulton Marston. Psycholog, tvůrce prototypu detektoru lži a autor komiksů, který stvořil mimo jiné i postavu Wonder Woman. DiSC rozlišuje čtyři základní kvadranty osobnosti – dominanci, vliv, stabilitu a svědomitost. U každého člověka je pak odlišný poměr a kombinace těchto rysů, které dohromady tvoří povahový profil. Porozumění povahovým profilům podle zastánců DiSC usnadňuje komunikaci, rozvoj a zefektivňuje fungování týmů. Na Marstonovu práci navázali další a jeho typologii ještě dále rozpracovali.

Jak to funguje?

Typologie rozeznává dvě základní dimenze. V každé z těchto dvou dimenzí pak dvě hlavní polarity. Jsou to 1. otevřenost a zavřenost a 2. úkoly a lidé. V rámci těchto dvou dimenzí umístěných na kruh vznikají čtyři kvadranty, které definují čtyři různé osobnostní typy – typ D (dominance), typ I (influence), typ S (steadiness) a typ C (compeliance).

D
Pokud v osobnosti převažuje dominance, člověk je zaměřený na výsledek a překonávání překážek. Často usiluje o mocenskou pozici a autoritu. Právě moc je jedním z primárních hnacích motorů. Dominantní lidé nemají problém dělat rozhodnutí a řešit konflikty. Jsou rádi svými vlastními pány a nenesou příliš dobře kontrolu nebo příkazy ostatních. Nemají problém riskovat a spíše než k dlouhému zvažování tíhnou k rázným rozhodnutím. Jsou ambiciózní a soutěživí.

I
Pokud dominují osobnostní rysy charakteristické pro „I“, člověk je poměrně společenský, komunikativní a sdílný. Lidem spíše věří a v situacích hledá pozitivní stránky. Umí ostatní inspirovat a v kolektivech bývá oblíbený díky své přátelskosti a ochotě přidat ruku k dílu. Může mít ale problém říkat ne a zahltit sám sebe příliš mnoha nápady a projekty. Také kvůli přílišné společenskosti může mít problém soustředit se na zadané úkoly a jejich dotahování do konce.

S
S jsou uzavření lidé se zaměřením na lidi. Jsou to lidé trpěliví, přátelští a spolehliví. Umí jiným naslouchat a podpořit je. Nevadí jim rutina. Naopak nemají rádi změny a konflikty. Ve firmách udržují stabilitu a dlouhodobé strategie. Lidi s dominancí S lze najít zejména v pomáhajících profesích, ve školství či zdravotnictví.

C
Lidi s převažujícím C spojuje svědomitost, preciznost a systematičnost. Jsou obdařeni kritickým myšlením a analytickými schopnostmi. Na osách DiSC jsou to lidé s dominancí uzavřenosti a orientací na úkoly. Dobře se jim pracuje v oblastech jako ekonomie, věda či právo.

Živlová typologie pracuje s připodobněním k čtyřem základním přírodním živlům - ohni, vodě, vzduchu a větru. Zdroj: Pixabay

Vyzkoušejte si, který kvadrant u vás dominuje.

Živlová typologie

Jak napovídá název, živlová typologie si pomáhá připodobněním k přírodním živlům – ohni, vzduchu, zemi a vodě. Ačkoliv její původ můžeme dosledovat až do antiky, v Česku ji pro psychodiagnostiku více rozpracovala například QED Group pod vedením Radvana Bahbouha a názvem Four Elements. Více o typologii lze najít také u Magdaleny Čevelové, která na svém webu nabízí i základní test zdarma.

Jak to funguje?

Každý element nebo přírodní živel je charakteristický určitými projevy. To samé pak platí v osobnostní typologii. Stejně jako v MBTI či DiSC platí, že lidé mohou spadat do více kategorií, pouze v různém poměru.

Oheň
Lidé s dominancí ohně jsou stejně jako tento živel vášniví, energičtí, dynamičtí. Jsou samostatní a nezávislí, umí se rozhodovat, nevadí jim konflikty a nevadí jim řídit ostatní. Mají vysoké nároky jak na sebe, tak na druhé. Neumí příliš pracovat jako týmoví hráči. Jelikož jednají impulzivně, mohou riskovat. Na ostatní mohou působit agresivně a arogantně. Nemají rádi cizí nařízení a pravidla. Rádi jsou totiž svým pánem. Dobře se jim vede ve vůdčích pozicích.

Vzduch
Vzdušní lidé jsou spontánní, nevázaní a kreativní. Nemají problém přizpůsobit se změnám. Snadno se nadchnou. Stále mají hlavu plnou nových nápadů. Jsou zvídaví, milují novinky a inovace, jsou velmi komunikačně zdatní. Nevadí jim být středem pozornosti. Mají rádi zábavu i diskuzi. Protože žijí teď a tady, neumí příliš plánovat. Neumí se dlouho soustředit a často přelétají z jedné věci na druhou. Na ostatní tak mohou působit jako nespolehliví, protože nedodržují termíny a neumí prioritizovat. Skvěle se jim vede při zakládání nových projektů, ve vedení startupů, v kreativních agenturách.

Voda
Lidé s převahou vody jsou zaměření na vztahy. Jsou přátelští, tolerantní a soucitní. Jsou obdařeni empatií, hloubavostí i schopností naslouchat. Skvěle zapadají do týmů, protože se umí podřídit celku a nepotřebují si prosazovat svou. Jsou to lidé jemní s citem pro krásu a estetično. Nemají rádi disharmonii a konflikty. Mnohdy si neumí vymezit vlastní hranice a odmítat. Kvůli své citlivosti mohou reagovat v nepříjemných situacích vztahovačně. Mají problém udělat rázné rozhodnutí. Nejlépe se cítí v pomáhajících profesích. Hodně lidí s dominancí elementu vody proto lze najít ve zdravotnictví či v sociálních službách.

Země
Člověk zemitý je člověk zásad. Vyhledává stabilitu, pravidla a tradice. Lidé s převažujícím elementem země jsou spolehliví a disciplinovaní. Zkrátka stojí oběma nohama na zemi. Jsou to lidé praktičtí a mají ve všem rádi řád a systém. Mají vyvinutý smysl pro detail. Spíše než změny ocení rutinu. Nemají rádi inovace a nové věci. Více si cení jistoty a bezpečí. Jsou velmi důslední, což může vést k přehnaným nárokům a perfekcionismu. Mají obavy z chyb, i proto volí osvědčené postupy, ne kreativní nápady. Lépe se jim povede v zaměstnání než v pozici podnikatele.

Přínosy typologií

Silnější příklon k některému z typů může personalistům napovědět, zda se daný jedinec bude hodit do firemní kultury, zda je spíše solitér, či týmový hráč. S ohledem na popis pozice také umí lépe odhadnout, zda ji kandidát zvládne naplnit, nebo pro něj bude příliš jednoduchá, svazující či třeba málo kreativní. Zaměstnanci pak umí napovědět, v čem tkví jeho silné stránky a na co by si měl dávat pozor. Pomáhá také v pochopení, jak vidí svět kolegové, což může usnadnit komunikaci v týmu a přerozdělení rolí. Typologie využívají i obchodníci a marketéři, kteří díky nim mohou snadněji odhadnout zákazníky. Jednodušeji poznají, zda bude při prodeji fungovat spíše osobní přístup a emoce, či jasný výčet faktů.

Limity typologií

Každá ze zmíněných typologií má i své odpůrce, kteří upozorňují na zastaralost typologií (například u MBTI). Kritika pak vychází zejména z nízké reliability, tedy přesnosti měření, a validity výsledků a z nich vyplývajícího rozřazení lidí. Kritikům vadí i poměrně vágní popisy jednotlivých osobnostních typů, které se díky tomu hodí na velké množství lidí. Při použití typologií v testování kandidátů dochází podle odpůrců k takzvanému Forerovu efektu, kdy mají lidé tendenci si příliš obecné popisy vztahovat na sebe. Tohoto efektu využívají například horoskopy či věštci.

Zuzana Hübnerová

Další články autora →

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
SJ Ads
Přečtěte si dále
Související témata: Kancelář
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články